แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ลิงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ลิงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ลิงค์

ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ลิงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ลิงค์

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนที่1ส่วนที่2

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ลิงค์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ที่๘๑/๒๕๖๔ ลิงค์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ที่๘๒/๒๕๖๔ ลิงค์