แผนปฏิบัติการ้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ลิงค์

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้อกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ลิงค์

ประกาศ เจตจำนงต์ในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ลิงค์

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ลิงค์

ประกาศนโยบายแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขององค์การบรืหารส่วนตำบลละหาร ลิงค์

กลับสู่หน้าแรก