• ประกาศใช้แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๐๓/๐๓/๖๖ ลิงค์
  • แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ๐๑/๑๒/๖๕ ลิงค์
  • ประกาศคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ๒๗/๐๙/๖๕  ลิงค์แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลิงค์
  • รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี๒๕๖๓ลิงค์
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ ๙/๑๐/๖๓ ลิงค์
  • แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ***กดเพื่อดู***