แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลิงค์
•รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี๒๕๖๓ลิงค์
•รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ ๙/๑๐/๖๓ ลิงค์
•แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ***กดเพื่อดู***