1.การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

6.สรุปหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล