สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

ประธานสภาฯ อบต.ละหาร

โทร.085-4355515

รองประธานสภาฯ อบต.ละหาร

โทร.087-1457042

เลขานุการ สภา อบต.ละหาร

โทร.081-9446693

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.0810024897

โทร.094-0749992

โทร.084-2346385

โทร.085-28444450

โทร.085-4355515

โทร.087-1457042