•ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  ลิงค์ 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน  ลิงค์ 
•รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์