•ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์