พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ลิงค์

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลิงค์

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ลิงค์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลิงค์

 

 

 

 

กลับสู่หน้าแรก