กิจกรรมโครงการ

กิจกรรมโครงการ •โครงการอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.65  ลิงค์ •โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน 2565 (กิจกรรมปล่อยปลา)  ลิงค์ •โครงการจิตอาสาฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี ๓ มิถุนายน 2565 (กิจกรรมปลูกต้นไม้,ทำความสะอาด) ลิงค์ •โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์  ลิงค์ •ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565  ลิงค์  กลับหน้าแรก

Read More »

ข้อมูลลานกีฬา

ข้อมูลลานกีฬา •รายงานสถิติผู้ใช้งานลานกีฬา/สนามกีฬาประจำปี 2564 ๒๖/๐๕/๖๕  ลิงค์ •ข้อมูลลานกีฬา / สนามกีฬา ๒๖/๐๕/๖๕  ลิงค์  กลับหน้าแรก

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พ.ศ 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พ.ศ 2565 รอบ 6 เดือน •ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ •รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ •รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พ.ศ 2564 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พ.ศ 2564 รอบ 12 เดือน •ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  ลิงค์ •รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน  ลิงค์ •รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕

Read More »