ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย องค์การบริหาร ส่วนตําบลละหาร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๙ (๓๖ เดือน) (ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม . .๒๕๖๖ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๒๕/๐๙/๖๖ ลิงค์ 
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๑/๐๙/๖๖ ลิงค์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยปูผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกทับผิวจราจรเดิม ซอยออป้า หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๒๓/๐๓/๖๖ ลิงค์ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกิจกรรมริมสระน้ําพร้อมรางระบายน้ำ หลังประปา บริเวณ ที่ทําการ อบ.ละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๕/๐๙/๖๖ ลิงค์ 
เผยแพร่แผน ถนน คสล.เศรษฐกิจพอเพียง ซอย 16 หมู่ 2 ๐๗/๐๗/๖๖ ลิงค์
•ประกาศ ประกวดราคา ถนน คสล.เศรษฐกิจพอเพียง ซอย16 หมู่2 ๓๐/๐๘/๖๖ ลิงค์
ตารางวงเงินงบประมาณ คสล.เศรษฐกิจพอเพียง ซอย16 ๑๕/๐๘/๖๖ ลิงค์
•ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – พ.ศ. 2569 ๒๘/๐๘/๖๖ ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒๑/๐๘/๖๖ ลิงค์
เผยแพร่แผน คสล.เศณษฐกิจพอเพียง ซอย 4 ๓๑/๐๑/๖๖ ลิงค์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ คสล.เศรษฐกิจพอเพียง ๒๗/๐๑/๖๖ ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.เศรษฐกิจพอเพียง ซอย ๔ หมู่ ๒ (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๕/๐๓/๖๖ ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.เศรษฐกิจพอเพียง ซอย ๔ หมู่ ๒ (วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๐/๐๒/๖๖ ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เศรษฐกิจพอเพียง ซอย ๒ หมู่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑/๐๗/๖๖ ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เศรษฐกิจพอเพียง ซอย ๑๒ หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๒/๐๖/๖๖ ลิงค์
•ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เศรษฐกิจพอเพียง ซอย ๑๒ หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๒/๐๖/๖๖ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์พร้อมเสา หมู่ ไป หมู่ (สายใต้อ่าง คลองใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)(2) ๐๖/๐๗/๖๖ ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๒/๐๖/๖๖ ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์พร้อมเสา หมู่ ไป หมู่ (สายใต้อ่าง คลองใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๒/๐๖/๖๖ ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เศรษฐกิจพอเพียง ซอย ๑๒ หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)๐๔/๐๗/๖๖ ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ําแบบแพทุ่นลอยพร้อมวาง ท่อส่งน้ำ หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๑/๐๖/๖๖ลิงค์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๔/๐๔/๖๖ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ําแบบแพทุ่นลอยพร้อมวางท่อส่งน้ํา หมู่ ๒ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑/๐๕/๖๖ ลิงค์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ําแบบแพทุ่นลอยพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑/๐๕/๖๖ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำแบบแพทุ่นลอยพร้อมวางท่อส่งน้ํา หมู่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๐/๐๕/๖๖ ลิงค์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๐๗/๐๔/๖๖ ลิงค์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) ๐๗/๐๔/๖๖ ลิงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยปูผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกทับผิวจราจรเดิม ซอยออป้า หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๒๙/๐๓/๖๖ ลิงค์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ๐๘/๐๖/๖๕ ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๐๘/๐๖/๖๕  ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓๐/๐๑/๖๖ ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๓๐/๐๑/๖๖ ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๐๓/๐๑/๖๖ ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยปูผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกทับผิวจราจรเดิม ซอยออนป้า หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๙/๑๒/๖๕ ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๔/๑๒/๖๕ ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะเดาหวาน ซอย ๕ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๖/๑๒/๖๕ ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะเดาหวาน ซอย ๕ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๒/๑๒/๖๕ ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕/๑๑/๖๕ ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒๑/๑๑/๖๕  ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓๐/๐๙/๖๕  ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ทับผิวจราจรเดิม สะเดาหวาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ๒๕/๑๑/๖๕  ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑/๑๐/๖๕  ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน ตําบลละหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๕/๑๑/๖๕  ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๖/๑๐/๖๕  ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๐๗/๑๑/๖๕  ลิงค์
•ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑/๑๑/๖๕  ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ทับผิวจราจรเดิม สะเดาหวาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๒/๑๑/๖๕  ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ๓๐/๐๙/๖๕  ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) ๐๓/๑๐/๖๕  ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอย เข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑ ๐๗/๑๐/๖๕   ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยเข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๙/๐๙/๖๕  ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยเข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑ (ตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๓/๐๙/๖๕  ลิงค์
•ตารางฝายคลองกะโห้ ๐๙/๐๙/๖๕  ลิงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดพงลำดวน-ศาลาเขียว หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๖/๐๙/๖๕   ลิงค์ •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๓๑/๐๘/๖๕   ลิงค์ 
•แบบศาลาเขียว ๑๕/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
• รายงานผลและขออนุมัติราคากลาง ๓/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดพงลําดวน – ศาลาเขียว หมู่ ๓ ๑๕/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐/๐๘/๖๕  ลิงค์  •ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๐/๐๘/๖๕  ลิงค์  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๓ ๑/๐๗/๖๕  ลิงค์  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕  ๐๘/๐๖/๖๕  ลิงค์ 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) ๒๕/๐๔/๖๕  ลิงค์ 
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕ ๑๔/๐๙/๖๔    ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓๑/๐๓/๖๕             ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๑/๐๓/๖๕                    ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๘/๐๒/๖๕                   ลิงค์ 
•ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ๔/๐๒/ู๖๕  ลิงค์ 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔) ๒๑/๐๑/๖๕  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๕  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๔  ลิงค์ 
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๔/๒๕๖๔  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๓/๒๕๖๔  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๔  ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง๒๒/๑๒/๖๔  ลิงค์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยององค์การบริหารส่วน ตําบลละหาร ประจําปีงบประมาณ .ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ๓๐/๐๙/๖๔  ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒๒/๐๙/๒๕๖๔  ลิงค์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามัคคี ซอย๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๕/๑๐/๖๔ ลิงค์ 
รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ) งวดเดือน กรกฎาคม กันยายน ๒๕๖๔  ๔/๑๐/๖๔  ลิงค์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามัคคีซอย1 หมู่ที่ 1 ตําบลละหาร ๒๘/๐๙/๒๕๖๔   ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑๖/๐๙/๒๕๖๔  ลิงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษตรภิบาล ติดประปาหมู่บ้าน หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)  ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิมล สมวงค์ หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคา ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปาก แพรก-หนองมะปริง หมู่ที่ ๑ ๑๒/๐๓/๖๓ ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑ ๑๒/๐๕/๖๓ ลิงค์
•ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดสร้างสายปากแพรก-หนองมะปริง หมู่ที่๑ ๒๔/๐๗/๖๒
 ลิงค์

•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 บ้านหนองอ้ายรื่น๐๑/๑๐/๖๒ ลิงค์  
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส1๐๒/๐๑/๖๓ ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส2๐๑/๐๔/๖๓ ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส3๐๑/๐๗/๖๓ ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส4 ๐๑/๑๐/๖๓ ลิงค์ 
•ตารางแสดงงบระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ถนนเกษตรภิบาล2๑๓/๐๗/๖๔
 ลิงค์ 
•ตารางแสดงงบระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างซอยนายวิมล๑๓/๐๗/๖๔ ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิมล สมวงค์ หมู่4 ๑๓/๐๗/๖๔ ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษตรภิบาล 2 ติดประปาหมู่บ้านหมู่3 ๑๓/๐๗/๖๔   ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส 3 ๑๒/๐๗/๖๔ ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1 12/01/64 ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม  ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่2 09/04/64 ลิงค์
•ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ •ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม  ลิงค์ 
•ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ประกาศผผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1 12/01/64 ลิงค์
•ประกาศผผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่2 01/04/64 ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น25/10/62 ลิงค์

เอกสาร1.1 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์
เอกสาร1.2 ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์
เอกสาร1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564
เอกสาร1.2 ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมประกวดราคาซื้อรถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มากหมู่ที่๑ ๑๙/๐๕/๒๕๖๓ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มากหมู่ที่๑ ตำบลละหาร ๑๒/๐๕/๒๕๖๓ ลิงค์