•ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน ตําบลละหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๕/๑๑/๖๕  ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๖/๑๐/๖๕  ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๐๗/๑๑/๖๕  ลิงค์
•ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑/๑๑/๖๕  ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ทับผิวจราจรเดิม สะเดาหวาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๒/๑๑/๖๕  ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ๓๐/๐๙/๖๕  ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) ๐๓/๑๐/๖๕  ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอย เข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑ ๐๗/๑๐/๖๕   ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยเข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๙/๐๙/๖๕  ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยเข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑ (ตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๓/๐๙/๖๕  ลิงค์
•ตารางฝายคลองกะโห้ ๐๙/๐๙/๖๕  ลิงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดพงลำดวน-ศาลาเขียว หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๖/๐๙/๖๕   ลิงค์ •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๓๑/๐๘/๖๕   ลิงค์ 
•แบบศาลาเขียว ๑๕/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
• รายงานผลและขออนุมัติราคากลาง ๓/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดพงลําดวน – ศาลาเขียว หมู่ ๓ ๑๕/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐/๐๘/๖๕  ลิงค์  •ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๐/๐๘/๖๕  ลิงค์  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๓ ๑/๐๗/๖๕  ลิงค์  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕  ๐๘/๐๖/๖๕  ลิงค์ 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) ๒๕/๐๔/๖๕  ลิงค์ 
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕ ๑๔/๐๙/๖๔    ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓๑/๐๓/๖๕             ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๑/๐๓/๖๕                    ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๘/๐๒/๖๕                   ลิงค์ 
•ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ๔/๐๒/ู๖๕  ลิงค์ 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔) ๒๑/๐๑/๖๕  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๕  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๔  ลิงค์ 
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๔/๒๕๖๔  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๓/๒๕๖๔  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๔  ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง๒๒/๑๒/๖๔  ลิงค์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยององค์การบริหารส่วน ตําบลละหาร ประจําปีงบประมาณ .ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ๓๐/๐๙/๖๔  ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒๒/๐๙/๒๕๖๔  ลิงค์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามัคคี ซอย๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๕/๑๐/๖๔ ลิงค์ 
รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ) งวดเดือน กรกฎาคม กันยายน ๒๕๖๔  ๔/๑๐/๖๔  ลิงค์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามัคคีซอย1 หมู่ที่ 1 ตําบลละหาร ๒๘/๐๙/๒๕๖๔   ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑๖/๐๙/๒๕๖๔  ลิงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษตรภิบาล ติดประปาหมู่บ้าน หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)  ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิมล สมวงค์ หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคา ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปาก แพรก-หนองมะปริง หมู่ที่ ๑ ๑๒/๐๓/๖๓ ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑ ๑๒/๐๕/๖๓ ลิงค์
•ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดสร้างสายปากแพรก-หนองมะปริง หมู่ที่๑ ๒๔/๐๗/๖๒
 ลิงค์

•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 บ้านหนองอ้ายรื่น๐๑/๑๐/๖๒ ลิงค์  
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส1๐๒/๐๑/๖๓ ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส2๐๑/๐๔/๖๓ ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส3๐๑/๐๗/๖๓ ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส4 ๐๑/๑๐/๖๓ ลิงค์ 
•ตารางแสดงงบระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ถนนเกษตรภิบาล2๑๓/๐๗/๖๔
 ลิงค์ 
•ตารางแสดงงบระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างซอยนายวิมล๑๓/๐๗/๖๔ ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิมล สมวงค์ หมู่4 ๑๓/๐๗/๖๔ ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษตรภิบาล 2 ติดประปาหมู่บ้านหมู่3 ๑๓/๐๗/๖๔   ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส 3 ๑๒/๐๗/๖๔ ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1 12/01/64 ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม  ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่2 09/04/64 ลิงค์
•ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ •ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม  ลิงค์ 
•ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ประกาศผผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1 12/01/64 ลิงค์
•ประกาศผผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่2 01/04/64 ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น25/10/62 ลิงค์

เอกสาร1.1 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์
เอกสาร1.2 ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์
เอกสาร1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564
เอกสาร1.2 ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมประกวดราคาซื้อรถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มากหมู่ที่๑ ๑๙/๐๕/๒๕๖๓ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มากหมู่ที่๑ ตำบลละหาร ๑๒/๐๕/๒๕๖๓ ลิงค์