• ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการพัสดุเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๐๘/๐๖/๖๖  ลิงค์
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคคลขององค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๕ ลิงค์