•คู่มือการจัดทำสิงอำนวยสะดวกขั้นพื้นฐาน ๐๙/๐๕/๖๕  ลิงค์