• ขออนุมัติดําเนินโครงการจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ๑๐/๐๗/๖๖ ลิงค์
  • โครงการจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๑๐/๐๗/๖๖ ลิงค์
  • ภาพกิจกรรม ลิงค์
  • รายงานผลการจัดแผนข้อมูลด้านอาชีพ 2565 ลิงค์
  • ทะเบียนฐานข้อมูลด้านอาชีพ 2565 ลิงค์
  • แผนงานการออกสำรวจข้อมูลด้านอาชีพ 2565 ลิงค์