•โครงการอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.65  ลิงค์ 
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน 2565 (กิจกรรมปล่อยปลา)  ลิงค์ 
•โครงการจิตอาสาฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี ๓ มิถุนายน 2565 (กิจกรรมปลูกต้นไม้,ทำความสะอาด) ลิงค์ 
•โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์  ลิงค์ 
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565  ลิงค์