การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หัวข้อ ข้อมูลการเชื่อมโยง คำอธิบาย
O1 โครงสร้าง Link
O2 ข้อมูลผู้บริหาร Link
O3 อำนาจหน้าที่ Link
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
               1.โครงการอบต.
               
2.ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
               
3.ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
               
4.สินค้าOTOP
               
5.กิจการสภา
               
6.แผนพัฒนาบุคลากร
               
7.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
               
8.แผนงานต่างๆ
               
9.ข้อบัญญัติ
             
10.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
             
11.แผนอัตรากำลัง
             
12.แผนพัฒนาท้องถิ่น
             
13.แผนจัดหาพัสดุ
             
14.แผนป้องกันการทุจริตประจําปี
Link
O5 ข้อมูลการติดต่อ Link
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Link
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Link
O8 Q&A Link
09 Social Network Link
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Link
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี Link
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน Link
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Link
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Link
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Link
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Link
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Link
O18 E-Service
               1.คู่มือประชาชน
               
2.บริการแบบฟอร์มต่างๆ
               
3.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Link
O19 แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ Link
O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Link
O21 สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Link
O22 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Link
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล Link
Link
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล Link
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Link
O26 รายผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Link
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Link
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
               – ร้องเรียนร้องทุกข์
               
– ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
               
– ร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล
Link
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Link
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Link
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ Link
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy Link
O33 รายงานผลตามนโยบาย Gift Policy Link
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี Link
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ Link
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Link
Link
Link
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน Link
Link
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Link
Link
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ Link
Link
Link
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม Link
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ Link
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Link
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Link