องค์การบริหารส่วนตำบล

03. อำนาจหน้าที่


04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 1. โครงการ อบต.
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 3. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 4. สินค้าOTOP
 5. กิจการสภา
 6. แผนพัฒนาบุคลากร
 7. งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 8. แผนงานต่างๆ
 9. ข้อบัญญัติ
 10. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 11. แผนอัตรากำลัง
 12. แผนพัฒนาท้องถิ่น
 13. แผนจัดหาพัสดุ
 14. แผนป้องกันการทุจริตประจําปี

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 – วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาท้องถิ่น

05. ข้อมูลการติดต่อ


06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– พรบ./พรก. / ระเบียบกระทรวงมหาดไทย / หนังสือราชการ สถ.
– เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ / คำสั่ง / ประกาศ

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

– ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม / เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ / กองทุนประกันสุขภาพ สปสช. / ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

ประกาศประชุมสภา / รายงานการประชุมสภา  /  วีดีโอประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08  บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้

– Q&A กล่องข้อความถามตอบ / Web board


09 Social network

– Facebook หน่วยงาน ในหน้าติดต่อ ปุ่มเฟสบุคหน้าแรกเว็บไซต์


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปี


011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 1. คู่มือจัดเก็บรายได้
 2. คู่มือการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 3. คู่มือการปฏิบัติงานนายช่างโยธาชำนาญการ
 4. คู่มือปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การให้บริการ

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


017 E-Service 

– คู่มือประชาชน  / บริการแบบฟอร์มต่างๆ  /  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP) / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ประกาศราคากลาง / ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)


024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ผล
 2. แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ


027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ประจําปีงบประมาณ
 2. คู่มือ/แนวทางปฎิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– ร้องเรียนร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล


031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

– ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
– ร้องเรียนร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจการสภา / รายงานสภา / ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

แผนป้องกันการทุจริต

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน