การติดต่อหน่วยงาน

  • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
  • เลขที่ 164 หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปษณีย์ 21140
  • โทร 038-016292
  • โทรสาร 038-016293
  • E-mail : lahan_rayong@gmail.com
  • เว็บไซต์ : www.Lahans.go.th

**เบอร์ติดต่อภายใน

-อบต.ละหาร โทร.038-016292 โทรสาร. 038-016293

-นายก อบต.โทร.038-016292 ต่อ 11

-ปลัด อบต.โทร.038-016292 ต่อ 12

-สำนักปลัด และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.038-016292 ต่อ 13

-กองคลัง โทร.038-016292 ต่อ 14

-งานจัดเก็บรายได้ โทร.038-016292 ต่อ 15

-กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโทร.038-016292 ต่อ 16

-กองช่าง โทร.038-016292 ต่อ 17

-กองสวัสดิการสังคม โทร.038-016292 ต่อ 18