รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๐๙/๐๒/๖๕ ลิงค์

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ๒๒/๑๐/๖๓ลิงค์

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่๓ ๓๑/๐๓/๖๔ ลิงค์

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่๒ ๐๔/๐๑/๖๔ ลิงค์

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๙/๑๐/๖๓ ลิงค์

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๙/๑๐/๖๓ ลิงค์