.
Previous
Next
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
Previous
Next
Previous
Next
Share on facebook
แชร์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย องค์การบริหาร ส่วนตําบลละหาร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๙ (๓๖ เดือน) (ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม . .๒๕๖๖ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๒๕/๐๙/๖๖ ลิงค์ 
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๑/๐๙/๖๖ ลิงค์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยปูผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกทับผิวจราจรเดิม ซอยออป้า หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๒๓/๐๓/๖๖ ลิงค์ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกิจกรรมริมสระน้ําพร้อมรางระบายน้ำ หลังประปา บริเวณ ที่ทําการ อบ.ละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๕/๐๙/๖๖ ลิงค์ 
เผยแพร่แผน ถนน คสล.เศรษฐกิจพอเพียง ซอย 16 หมู่ 2 ๐๗/๐๗/๖๖ ลิงค์
•ประกาศ ประกวดราคา ถนน คสล.เศรษฐกิจพอเพียง ซอย16 หมู่2 ๓๐/๐๘/๖๖ ลิงค์
ตารางวงเงินงบประมาณ คสล.เศรษฐกิจพอเพียง ซอย16 ๑๕/๐๘/๖๖ ลิงค์
•ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – พ.ศ. 2569 ๒๘/๐๘/๖๖ ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒๑/๐๘/๖๖ ลิงค์
เผยแพร่แผน คสล.เศณษฐกิจพอเพียง ซอย 4 ๓๑/๐๑/๖๖ ลิงค์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ คสล.เศรษฐกิจพอเพียง ๒๗/๐๑/๖๖ ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.เศรษฐกิจพอเพียง ซอย ๔ หมู่ ๒ (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๕/๐๓/๖๖ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน สล.เศรษฐกิจพอเพียง ซอย หมู่ (วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ebidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๐/๐๒/๖๖ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เศรษฐกิจพอเพียง ซอย ๒ หมู่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑/๐๗/๖๖ ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เศรษฐกิจพอเพียง ซอย ๑๒ หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๒/๐๖/๖๖ ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เศรษฐกิจพอเพียง ซอย ๑๒ หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๒/๐๖/๖๖ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์พร้อมเสา หมู่ ไป หมู่ (สายใต้อ่าง คลองใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)(2) ๐๖/๐๗/๖๖ ลิงค์

•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๒/๐๖/๖๖ ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์พร้อมเสา หมู่ ไป หมู่ (สายใต้อ่าง คลองใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๒/๐๖/๖๖ ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๒/๐๖/๖๖ ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เศรษฐกิจพอเพียง ซอย ๑๒ หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)๐๔/๐๗/๖๖ ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ําแบบแพทุ่นลอยพร้อมวาง ท่อส่งน้ำ หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๑/๐๖/๖๖ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๔/๐๔/๖๖ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ําแบบแพทุ่นลอยพร้อมวางท่อส่งน้ํา หมู่ ๒ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑/๐๕/๖๖ ลิงค์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ําแบบแพทุ่นลอยพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑/๐๕/๖๖ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำแบบแพทุ่นลอยพร้อมวางท่อส่งน้ํา หมู่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๐/๐๕/๖๖ ลิงค์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๐๗/๐๔/๖๖ ลิงค์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) ๐๗/๐๔/๖๖ ลิงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยปูผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกทับผิวจราจรเดิม ซอยออป้า หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๒๙/๐๓/๖๖ ลิงค์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ๐๘/๐๖/๖๕ ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๐๘/๐๖/๖๕  ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓๐/๐๑/๖๖ ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๓๐/๐๑/๖๖ ลิงค์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๐๓/๐๑/๖๖ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยปูผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกทับผิวจราจรเดิม ซอยออป้า หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๙/๑๒/๖๕ ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๔/๑๒/๖๕ ลิงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน สล.สายสะเดาหวาน ซอย หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๒๖/๑๒/๖๕ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะเดาหวาน ซอย ๕ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๒/๑๒/๖๕ ลิงค์
เผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕/๑๑/๖๕ ลิงค์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒๑/๑๑/๖๕  ลิงค์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓๐/๐๙/๖๕  ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ทับผิวจราจรเดิม สะเดาหวาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ๒๕/๑๑/๖๕  ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑/๑๐/๖๕  ลิงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขององค์การบริหารส่วน ตําบลละหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๒๕/๑๑/๖๕  ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๖ ๒๖/๑๐/๖๕  ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๖ ๐๗/๑๑/๖๕  ลิงค์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เรื่อง ระกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑/๑๑/๖๕  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ทับผิวจราจรเดิม สะเดาหวาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๒/๑๑/๖๕  ลิงค์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ๓๐/๐๙/๖๕  ลิงค์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) ๐๓/๑๐/๖๕  ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอย เข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑ ๐๗/๑๐/๖๕   ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยเข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๙/๐๙/๖๕  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยเข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑ (ตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๐๓/๐๙/๖๕  ลิงค์
ตารางฝายคลองกะโห้ ๐๙/๐๙/๖๕  ลิงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดพงลำดวน-ศาลาเขียว หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๖/๐๙/๖๕   ลิงค์ •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๓๑/๐๘/๖๕   ลิงค์ 
•แบบศาลาเขียว ๑๕/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
• รายงานผลและขออนุมัติราคากลาง ๓/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดพงลําดวน – ศาลาเขียว หมู่ ๓ ๑๕/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐/๐๘/๖๕  ลิงค์  •ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๐/๐๘/๖๕  ลิงค์  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๓ ๑/๐๗/๖๕  ลิงค์  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕  ๐๘/๐๖/๖๕  ลิงค์ 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) ๒๕/๐๔/๖๕  ลิงค์ 
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕ ๑๔/๐๙/๖๔    ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓๑/๐๓/๖๕             ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๑/๐๓/๖๕                    ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๘/๐๒/๖๕                   ลิงค์ 
•ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ๔/๐๒/ู๖๕  ลิงค์ 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔) ๒๑/๐๑/๖๕  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๕  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๔  ลิงค์ 
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๔/๒๕๖๔  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๓/๒๕๖๔  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๔  ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง๒๒/๑๒/๖๔  ลิงค์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยององค์การบริหารส่วน ตําบลละหาร ประจําปีงบประมาณ .ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ๓๐/๐๙/๖๔  ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒๒/๐๙/๒๕๖๔  ลิงค์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามัคคี ซอย๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๕/๑๐/๖๔ ลิงค์ 
รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ) งวดเดือน กรกฎาคม กันยายน ๒๕๖๔  ๔/๑๐/๖๔  ลิงค์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามัคคีซอย1 หมู่ที่ 1 ตําบลละหาร ๒๘/๐๙/๒๕๖๔   ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑๖/๐๙/๒๕๖๔  ลิงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษตรภิบาล ติดประปาหมู่บ้าน หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)  ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิมล สมวงค์ หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคา ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปาก แพรก-หนองมะปริง หมู่ที่ ๑ ๑๒/๐๓/๖๓ ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑ ๑๒/๐๕/๖๓ ลิงค์
•ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดสร้างสายปากแพรก-หนองมะปริง หมู่ที่๑ ๒๔/๐๗/๖๒
 ลิงค์

•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 บ้านหนองอ้ายรื่น๐๑/๑๐/๖๒ ลิงค์  
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส1๐๒/๐๑/๖๓ ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส2๐๑/๐๔/๖๓ ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส3๐๑/๐๗/๖๓ ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส4 ๐๑/๑๐/๖๓ ลิงค์ 
•ตารางแสดงงบระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ถนนเกษตรภิบาล2๑๓/๐๗/๖๔
 ลิงค์ 
•ตารางแสดงงบระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างซอยนายวิมล๑๓/๐๗/๖๔ ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิมล สมวงค์ หมู่4 ๑๓/๐๗/๖๔ ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษตรภิบาล 2 ติดประปาหมู่บ้านหมู่3 ๑๓/๐๗/๖๔   ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส 3 ๑๒/๐๗/๖๔ ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1 12/01/64 ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม  ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่2 09/04/64 ลิงค์
•ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ •ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม  ลิงค์ 
•ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ประกาศผผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1 12/01/64 ลิงค์
•ประกาศผผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่2 01/04/64 ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น25/10/62 ลิงค์

เอกสาร1.1 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์
เอกสาร1.2 ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์
เอกสาร1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564
เอกสาร1.2 ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมประกวดราคาซื้อรถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มากหมู่ที่๑ ๑๙/๐๕/๒๕๖๓ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มากหมู่ที่๑ ตำบลละหาร ๑๒/๐๕/๒๕๖๓ ลิงค์

 • ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชํารุด เสื่อมสภาพหรือไม่จําเป็นใช้ในราชการต่อไป ๐๕/๐๙/๖๖ ลิงค์ 
 • มาตรการประหยัดพลังงานในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ๑๐/๐๗/๖๖ ลิงค์
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๖/๐๔/๖๖ ลิงค์
 • แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ๐๑/๑๒/๖๕ ลิงค์

 • ประกาศคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ๒๗/๐๙/๖๕  ลิงค์
 • ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ๒๑/๐๙/๖๕ ลิงค์ 
 • ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลละหาร ๐๓/๐๙/๖๕ ลิงค์ 
 • แต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมกีฬา องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ๓๐/๐๕/๖๕ ลิงค์ 
 • การเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลละหาร ภาคเรียนที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑/๑๑/๒๕๖๔
  ลิงค์ 

 • การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ๐๑/๑๐/๖๓ลิงค์

 • คำสั่งล่าสุด
  •ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  11/05/64ลิงค์
 • รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยองลิงค์

 • รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไปลิงค์

รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ๒๘/๐๖/๖๖  ลิงค์ 
•รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาบ้านปากแพรก ๒๘/๐๖/๖๖  ลิงค์ 
แบบสรุปการดำเนินงานตามแผนออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ  ลิงค์ 
กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ลิงค์ 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร๒๔/๐๖/๖๖  ลิงค์ 
รายงานประชุมสภาองค์บริหารส่วนตำบลละหาร 2565 ๒๓/๐๖/๖๖  ลิงค์ 
•เอกสาร โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 ๒๓/๐๖/๖๖  ลิงค์ 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร๒๓/๐๖/๖๖  ลิงค์ 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ๒๓/๐๖/๖๖  ลิงค์ 
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย(บุคคล บริษัท หรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการ หรือติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร) ๑๘/๐๕/๖๖  ลิงค์ 
•โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๑/๐๔/๖๖  ลิงค์ 
การจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓๑/๐๓/๖๖  ลิงค์ 
•กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน ๐๙/๑๒/๖๕  ลิงค์ 
•มาตรการประหยัดพลงงานในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ๑๔/๑๑/๖๕  ลิงค์ 
•การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ๑๔/๑๑/๖๕  ลิงค์ 
•แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ๑๔/๑๑/๖๕  ลิงค์ 
การขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจําปีภาษี๒๕๖๕  ๒๑/๐๗/๖๕  ลิงค์ 
•ฐานข้อมูลตลาดในพืนที่ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๒๖/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  ลิงค์ 
•รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน  ลิงค์ 
•รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ๑๙/๐๕/๖๕ ลิงค์ 
• รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ลิงค์ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ๐๖/๐๕/๖๕ ลิงค์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ๐๖/๐๕/๖๕ ลิงค์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินนําเช็คที่หมดอายุมาคืนและรับเช็คฉบับใหม่ ๓๑/๐๓/๖๕ ลิงค์
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กตําบลละหารประจําปีการศึกษา ๒๕๖ ลิงค์
การขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจําปีภาษี ๒๕๖๕ ลิงค์
•โครงการจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยองลิงค์
การลดการใช้งานถุงพลาสติกเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวละหารลิงค์
•สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลิงค์
ขอความร่วมมือ ให้ดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้เป็นไปตามระเบียบ
 ลิงค์
การเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลละหาร ปีการศึกษา 2564 14/06/64 ลิงค์
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28/04/64ลิงค์

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี 12 สิงหาคม 2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 12 สิงหาคม 2566
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566
โครงการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลละหาร
ประชุมคณะกรรมการฯ
กิจกรรมศูนย์
กิจกรรมออกกำลังกาย
กิจกรรมปลูกต้นไม้
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ
ฝึกอาชีพทำกางเกงผ้าอ้อมสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
กิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน
โครงการฝึกอาชีพตัดผมชาย
โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ปี 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชน
ทำน้ำมันหอมและพวงหรีด
โครงการฝึกอาชีพทำหมูเส้น
กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดหมอมุ่ย ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
กิจกรรมวันแม่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรม big cleaning day ณวัดปากแพรกและวัดหมอมุ่ย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานเอกชน วันที่ 10 สิงหาคม 2565
โครงการให้ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทำถังดักไขมันในครัวเรือน
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยภาชนะแบบแยกประเภท วันที่20ก.ค.2565

 

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  จัดกิจกรรมวันที่ 10 สิงหาคม 2565

 

โครงการจิตอาสาฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี ๓ มิถุนายน 2565 (กิจกรรมปลูกต้นไม้,ทำความสะอาด)
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

อบต.ละหาร