.
Previous
Next
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
Previous
Next
Previous
Next
Share on facebook
แชร์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๐๓/๐๑/๖๖ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยปูผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกทับผิวจราจรเดิม ซอยออป้า หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๙/๑๒/๖๕ ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๔/๑๒/๖๕ ลิงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน สล.สายสะเดาหวาน ซอย หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๒๖/๑๒/๖๕ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะเดาหวาน ซอย ๕ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๒/๑๒/๖๕ ลิงค์
เผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕/๑๑/๖๕ ลิงค์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒๑/๑๑/๖๕  ลิงค์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓๐/๐๙/๖๕  ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ทับผิวจราจรเดิม สะเดาหวาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ๒๕/๑๑/๖๕  ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑/๑๐/๖๕  ลิงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขององค์การบริหารส่วน ตําบลละหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๒๕/๑๑/๖๕  ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๖ ๒๖/๑๐/๖๕  ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๖ ๐๗/๑๑/๖๕  ลิงค์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เรื่อง ระกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑/๑๑/๖๕  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ทับผิวจราจรเดิม สะเดาหวาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๒/๑๑/๖๕  ลิงค์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ๓๐/๐๙/๖๕  ลิงค์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) ๐๓/๑๐/๖๕  ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอย เข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑ ๐๗/๑๐/๖๕   ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยเข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๙/๐๙/๖๕  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยเข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑ (ตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๐๓/๐๙/๖๕  ลิงค์
ตารางฝายคลองกะโห้ ๐๙/๐๙/๖๕  ลิงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดพงลำดวน-ศาลาเขียว หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๖/๐๙/๖๕   ลิงค์ •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๓๑/๐๘/๖๕   ลิงค์ 
•แบบศาลาเขียว ๑๕/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
• รายงานผลและขออนุมัติราคากลาง ๓/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดพงลําดวน – ศาลาเขียว หมู่ ๓ ๑๕/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐/๐๘/๖๕  ลิงค์  •ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๐/๐๘/๖๕  ลิงค์  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๓ ๑/๐๗/๖๕  ลิงค์  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕  ๐๘/๐๖/๖๕  ลิงค์ 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) ๒๕/๐๔/๖๕  ลิงค์ 
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕ ๑๔/๐๙/๖๔    ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓๑/๐๓/๖๕             ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๑/๐๓/๖๕                    ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๘/๐๒/๖๕                   ลิงค์ 
•ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ๔/๐๒/ู๖๕  ลิงค์ 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔) ๒๑/๐๑/๖๕  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๕  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๔  ลิงค์ 
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๔/๒๕๖๔  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๓/๒๕๖๔  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๔  ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง๒๒/๑๒/๖๔  ลิงค์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยององค์การบริหารส่วน ตําบลละหาร ประจําปีงบประมาณ .ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ๓๐/๐๙/๖๔  ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒๒/๐๙/๒๕๖๔  ลิงค์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามัคคี ซอย๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๕/๑๐/๖๔ ลิงค์ 
รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ) งวดเดือน กรกฎาคม กันยายน ๒๕๖๔  ๔/๑๐/๖๔  ลิงค์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามัคคีซอย1 หมู่ที่ 1 ตําบลละหาร ๒๘/๐๙/๒๕๖๔   ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑๖/๐๙/๒๕๖๔  ลิงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษตรภิบาล ติดประปาหมู่บ้าน หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)  ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิมล สมวงค์ หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคา ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปาก แพรก-หนองมะปริง หมู่ที่ ๑ ๑๒/๐๓/๖๓ ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑ ๑๒/๐๕/๖๓ ลิงค์
•ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดสร้างสายปากแพรก-หนองมะปริง หมู่ที่๑ ๒๔/๐๗/๖๒
 ลิงค์

•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 บ้านหนองอ้ายรื่น๐๑/๑๐/๖๒ ลิงค์  
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส1๐๒/๐๑/๖๓ ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส2๐๑/๐๔/๖๓ ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส3๐๑/๐๗/๖๓ ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส4 ๐๑/๑๐/๖๓ ลิงค์ 
•ตารางแสดงงบระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ถนนเกษตรภิบาล2๑๓/๐๗/๖๔
 ลิงค์ 
•ตารางแสดงงบระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างซอยนายวิมล๑๓/๐๗/๖๔ ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิมล สมวงค์ หมู่4 ๑๓/๐๗/๖๔ ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษตรภิบาล 2 ติดประปาหมู่บ้านหมู่3 ๑๓/๐๗/๖๔   ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส 3 ๑๒/๐๗/๖๔ ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1 12/01/64 ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม  ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่2 09/04/64 ลิงค์
•ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ •ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม  ลิงค์ 
•ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ประกาศผผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1 12/01/64 ลิงค์
•ประกาศผผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่2 01/04/64 ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น25/10/62 ลิงค์

เอกสาร1.1 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์
เอกสาร1.2 ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์
เอกสาร1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564
เอกสาร1.2 ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมประกวดราคาซื้อรถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มากหมู่ที่๑ ๑๙/๐๕/๒๕๖๓ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มากหมู่ที่๑ ตำบลละหาร ๑๒/๐๕/๒๕๖๓ ลิงค์

 • แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ๐๑/๑๒/๖๕ ลิงค์

 • ประกาศคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ๒๗/๐๙/๖๕  ลิงค์
 • ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ๒๑/๐๙/๖๕ ลิงค์ 
 • ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลละหาร ๐๓/๐๙/๖๕ ลิงค์ 
 • แต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมกีฬา องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ๓๐/๐๕/๖๕ ลิงค์ 
 • การเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลละหาร ภาคเรียนที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑/๑๑/๒๕๖๔
  ลิงค์ 

 • การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ๐๑/๑๐/๖๓ลิงค์

 • คำสั่งล่าสุด
  •ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  11/05/64ลิงค์
 • รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยองลิงค์

 • รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไปลิงค์

•กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน ๐๙/๑๒/๖๕  ลิงค์ 
•มาตรการประหยัดพลงงานในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ๑๔/๑๑/๖๕  ลิงค์ 
•การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ๑๔/๑๑/๖๕  ลิงค์ 
•แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ๑๔/๑๑/๖๕  ลิงค์ 
การขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจําปีภาษี๒๕๖๕  ๒๑/๐๗/๖๕  ลิงค์ 
•ฐานข้อมูลตลาดในพืนที่ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๒๖/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  ลิงค์ 
•รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน  ลิงค์ 
•รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ๑๙/๐๕/๖๕ ลิงค์ 
• รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ลิงค์ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ๐๖/๐๕/๖๕ ลิงค์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ๐๖/๐๕/๖๕ ลิงค์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินนําเช็คที่หมดอายุมาคืนและรับเช็คฉบับใหม่ ๓๑/๐๓/๖๕ ลิงค์
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กตําบลละหารประจําปีการศึกษา ๒๕๖ ลิงค์
การขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจําปีภาษี ๒๕๖๕ ลิงค์
•โครงการจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยองลิงค์
การลดการใช้งานถุงพลาสติกเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวละหารลิงค์
•สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลิงค์
ขอความร่วมมือ ให้ดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้เป็นไปตามระเบียบ
 ลิงค์
การเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลละหาร ปีการศึกษา 2564 14/06/64 ลิงค์
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28/04/64ลิงค์

กิจกรรมวันแม่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรม big cleaning day ณวัดปากแพรกและวัดหมอมุ่ย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานเอกชน วันที่ 10 สิงหาคม 2565
โครงการให้ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทำถังดักไขมันในครัวเรือน
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยภาชนะแบบแยกประเภท วันที่20ก.ค.2565

 

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  จัดกิจกรรมวันที่ 10 สิงหาคม 2565

 

โครงการจิตอาสาฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี ๓ มิถุนายน 2565 (กิจกรรมปลูกต้นไม้,ทำความสะอาด)
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

อบต.ละหาร