• รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๑๑/๑๐/๖๕ลิงค์
  •  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๒/๐๔/๖๕ ลิงค์
  • รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๐๙/๐๒/๖๕ ลิงค์
  • รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ๒๒/๑๐/๖๓ลิงค์