ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๒/๐๔/๖๕ ลิงค์
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๐๙/๐๒/๖๕ ลิงค์
•รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ๒๒/๑๐/๖๓ลิงค์