ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี64 ๓๐/๐๕/๖๕  ลิงค์
ขออนุมัติดําเนินโครงการจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ลิงค์
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ลิงค์