•แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตามแบบประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตวประจำวัน Barthel ADL index ของผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ลิงค์
•บัญชีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564  ลิงค์
•แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลิงค์
•บัญชีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ 2563 ลิงค์