องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ๑๐/๐๕/๖๔  ลิงค์
•บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ๐๖/๐๕/๖๕ ลิงค์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ๐๖/๐๕/๖๕ ลิงค์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ๐๖/๐๕/๖๕ ลิงค์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารประจำปีงบประมาณ63 ลิงค์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารประจำปีงบประมาณ63
ลิงค์