• สรุปผลรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 ๒๕/๐๔/๖๖ ลิงค์
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๗/๐๔/๖๕ ลิงค์
  • รายละเอียดผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒/๐๗/๖๔ ลิงค์
  • ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ๓๐/๐๖/๖๔ ลิงค์
  • ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอย เดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน มิ.ย. ๓๐/๐๖/๖๔ ลิงค์