การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ ลิงค์
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ลิงค์
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตลาดประจำปี๒๕๖๔ ลิงค์
.ศ. ๒๕๕๓ ลิงค์
การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๒ ลิงค์