ขอความอนุเคราะห์สอบถามสนามกีฬา๐๗/๐๑/๖๓ ลิงค์
หนังสือยืนยันจากผู้นำชุมชน ลิงค์
จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่อปท.ดำเนินการให้มีในองค์การบริหารส่วนตำบลละหารลิงค์
รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬาประจำปีงบประมาณ 2563 ลิงค์
รายงานผลการดำเนินงานที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบลิงค์