.
Previous
Next
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
Previous
Next
Previous
Next
Share on facebook
แชร์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน ตําบลละหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๒๕/๑๑/๖๕  ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๖ ๒๖/๑๐/๖๕  ลิงค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๖ ๐๗/๑๑/๖๕  ลิงค์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เรื่อง ระกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑/๑๑/๖๕  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ทับผิวจราจรเดิม สะเดาหวาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๒/๑๑/๖๕  ลิงค์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ๓๐/๐๙/๖๕  ลิงค์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) ๐๓/๑๐/๖๕  ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอย เข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑ ๐๗/๑๐/๖๕   ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยเข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๐๙/๐๙/๖๕  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยเข้าฝายคลองกะโห้ หมู่๑ (ตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๐๓/๐๙/๖๕  ลิงค์
ตารางฝายคลองกะโห้ ๐๙/๐๙/๖๕  ลิงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดพงลำดวน-ศาลาเขียว หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๖/๐๙/๖๕   ลิงค์ •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๓๑/๐๘/๖๕   ลิงค์ 
•แบบศาลาเขียว ๑๕/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
• รายงานผลและขออนุมัติราคากลาง ๓/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดพงลําดวน – ศาลาเขียว หมู่ ๓ ๑๕/๐๘/๖๕  ลิงค์ 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐/๐๘/๖๕  ลิงค์  •ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๐/๐๘/๖๕  ลิงค์  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๓ ๑/๐๗/๖๕  ลิงค์  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕  ๐๘/๐๖/๖๕  ลิงค์ 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) ๒๕/๐๔/๖๕  ลิงค์ 
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕ ๑๔/๐๙/๖๔    ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓๑/๐๓/๖๕             ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๑/๐๓/๖๕                    ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๘/๐๒/๖๕                   ลิงค์ 
•ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ๔/๐๒/ู๖๕  ลิงค์ 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔) ๒๑/๐๑/๖๕  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๕  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๔  ลิงค์ 
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๔/๒๕๖๔  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ E๓/๒๕๖๔  ลิงค์ 
•สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตําบล/แขวง ละหาร อําเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๔  ลิงค์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง๒๒/๑๒/๖๔  ลิงค์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยององค์การบริหารส่วน ตําบลละหาร ประจําปีงบประมาณ .ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ๓๐/๐๙/๖๔  ลิงค์ 
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒๒/๐๙/๒๕๖๔  ลิงค์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามัคคี ซอย๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๑๕/๑๐/๖๔ ลิงค์ 
รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ) งวดเดือน กรกฎาคม กันยายน ๒๕๖๔  ๔/๑๐/๖๔  ลิงค์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามัคคีซอย1 หมู่ที่ 1 ตําบลละหาร ๒๘/๐๙/๒๕๖๔   ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ลิงค์
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑๖/๐๙/๒๕๖๔  ลิงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษตรภิบาล ติดประปาหมู่บ้าน หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)  ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิมล สมวงค์ หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคา ลิงค์
•ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปาก แพรก-หนองมะปริง หมู่ที่ ๑ ๑๒/๐๓/๖๓ ลิงค์
•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑ ๑๒/๐๕/๖๓ ลิงค์
•ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดสร้างสายปากแพรก-หนองมะปริง หมู่ที่๑ ๒๔/๐๗/๖๒
 ลิงค์

•ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 บ้านหนองอ้ายรื่น๐๑/๑๐/๖๒ ลิงค์  
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส1๐๒/๐๑/๖๓ ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส2๐๑/๐๔/๖๓ ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส3๐๑/๐๗/๖๓ ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส4 ๐๑/๑๐/๖๓ ลิงค์ 
•ตารางแสดงงบระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ถนนเกษตรภิบาล2๑๓/๐๗/๖๔
 ลิงค์ 
•ตารางแสดงงบระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างซอยนายวิมล๑๓/๐๗/๖๔ ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิมล สมวงค์ หมู่4 ๑๓/๐๗/๖๔ ลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษตรภิบาล 2 ติดประปาหมู่บ้านหมู่3 ๑๓/๐๗/๖๔   ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือไตรมาส 3 ๑๒/๐๗/๖๔ ลิงค์
•เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลิงค์
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1 12/01/64 ลิงค์
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม  ลิงค์ 
•ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่2 09/04/64 ลิงค์
•ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ •ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม  ลิงค์ 
•ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เอกสารเพิ่มเติมลิงค์ 
•ประกาศผผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1 12/01/64 ลิงค์
•ประกาศผผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่2 01/04/64 ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น25/10/62 ลิงค์

เอกสาร1.1 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์
เอกสาร1.2 ตารางราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์
เอกสาร1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 29 มีนาคม 2564
เอกสาร1.2 ตารางราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมประกวดราคาซื้อรถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มากหมู่ที่๑ ๑๙/๐๕/๒๕๖๓ ลิงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มากหมู่ที่๑ ตำบลละหาร ๑๒/๐๕/๒๕๖๓ ลิงค์

 • ประกาศคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ๒๗/๐๙/๖๕  ลิงค์
 • ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ๒๑/๐๙/๖๕ ลิงค์ 
 • ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลละหาร ๐๓/๐๙/๖๕ ลิงค์ 
 • แต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมกีฬา องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ๓๐/๐๕/๖๕ ลิงค์ 
 • การเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลละหาร ภาคเรียนที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑/๑๑/๒๕๖๔
  ลิงค์ 

 • การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ๐๑/๑๐/๖๓ลิงค์

 • คำสั่งล่าสุด
  •ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  11/05/64ลิงค์
 • รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยองลิงค์

 • รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไปลิงค์

•มาตรการประหยัดพลงงานในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ๑๔/๑๑/๖๕  ลิงค์ 
•การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ๑๔/๑๑/๖๕  ลิงค์ 
•แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ๑๔/๑๑/๖๕  ลิงค์ 
การขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจําปีภาษี๒๕๖๕  ๒๑/๐๗/๖๕  ลิงค์ 
•ฐานข้อมูลตลาดในพืนที่ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๒๖/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  ลิงค์ 
•รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน  ลิงค์ 
•รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ๒๕/๐๕/๖๕  ลิงค์ 
•ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ๑๙/๐๕/๖๕ ลิงค์ 
• รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ลิงค์ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ๐๖/๐๕/๖๕ ลิงค์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ๐๖/๐๕/๖๕ ลิงค์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินนําเช็คที่หมดอายุมาคืนและรับเช็คฉบับใหม่ ๓๑/๐๓/๖๕ ลิงค์
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กตําบลละหารประจําปีการศึกษา ๒๕๖ ลิงค์
การขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจําปีภาษี ๒๕๖๕ ลิงค์
•โครงการจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยองลิงค์
การลดการใช้งานถุงพลาสติกเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวละหารลิงค์
•สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลิงค์
ขอความร่วมมือ ให้ดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้เป็นไปตามระเบียบ
 ลิงค์
การเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลละหาร ปีการศึกษา 2564 14/06/64 ลิงค์
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28/04/64ลิงค์

กิจกรรมวันแม่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรม big cleaning day ณวัดปากแพรกและวัดหมอมุ่ย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานเอกชน วันที่ 10 สิงหาคม 2565
โครงการให้ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทำถังดักไขมันในครัวเรือน
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยภาชนะแบบแยกประเภท วันที่20ก.ค.2565

 

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  จัดกิจกรรมวันที่ 10 สิงหาคม 2565

 

โครงการจิตอาสาฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี ๓ มิถุนายน 2565 (กิจกรรมปลูกต้นไม้,ทำความสะอาด)
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

          ๑.ด้านกายภาพ

             ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน หรือตำบล

                   เลขที่ ๑๖๔  หมู่ ๑ ตำบลละหาร  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  อยู่ห่างจากที่ว่าการ             อำเภอปลวกแดง ประมาณ  ๑๙  กิโลเมตร  ที่ตั้งอยู่ที่  ถนนสายบ้านค่าย – บ้านบึง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๘)

          ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

                   สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  ลุ่มน้ำ  มีภูเขาตั้งอยู่ทั่วไปพื้นที่เป็นดินร่วนปนทรายและลูกรังระบายน้ำได้ดี

          ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

                   ๑. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม รวมระยะ ๖ เดือน โดยในเดือนพฤษภาคมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้ามา ฝนก็จะตกมาก ต่อมาในเดือนมิถุนายน ฝนจะลดปริมาณการตกลงอย่างชัดเจน ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ฝนก็จะเริ่มตก และจะตกมากในเดือนสิงหาคม กันยายน  ตุลาคม ซึ่งฝนที่ตกมากในช่วงนี้

                   ๒. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ รวมระยะเวลา ๔ เดือน ฤดูนี้อุณหภูมิของตำบลละหาร

                   ๓. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ระยะเวลา ๓ เดือน       ๑.๔ ลักษณะของดิน

                   ลัษณะของดินในพื้นที่เขตตำบลละหาร เป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี แต่มีความ

อุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับต่ำ

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

                   สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  ลุ่มน้ำ  และมีอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาบพื้นที่ ๒ อ่าง

 • – อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
 • – อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
 • – ฝายกักเก็บน้ำคลองกระโห้
 • – ฝายกักเก็บน้ำบ้านปากแพรก
 • – ฝายกักเก็บน้ำหมอมุ่ย
 • – สายคลองใหญ่บ้านปากแพรก

             ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

ลักษณะพื้นที่ไม่มีเขตป่าสงวน จะเป็นพื้นที่การเกษตรลักษณะของสวนยางพารา ๖๐% ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่

                   ๒.ด้านการเมือง/การปกครอง

          ๒.๑ เขตการปกครอง

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลหนองไร่  และตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง

ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลหนองบัว  อำเภอบ้านค่าย

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลหนองไร่  ตำบลหนองบัว

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลปลวกแดง  และตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง

เนื้อที่ในพื้นที่ตำบลละหารประมาณ  ๘๔  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นพื้นที่ประมาณ  ๕๒,๕๐๐  ไร่

๒.๒ การเลือกตั้ง

– พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

– พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖

๓.ประชากร

          ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

( ชาย  2,522      หญิง  2,586        ยอดรวม   5,108            คน)

หมู่ที่ ๑ บ้านปากแพรก             ชาย  1,825      หญิง  1,911        ยอดรวม   3,736    คน

หมู่ที่ ๒ บ้านหนองอ้ายรื่น          ชาย     331      หญิง       312        ยอดรวม        643        คน

หมู่ที่ ๓ บ้านพงลำดวน              ชาย     120      หญิง  111        ยอดรวม        231   คน     

หมู่ที่ ๔ บ้านหมอมุ่ย                ชาย     246      หญิง      252        ยอดรวม         498        คน

 

         

(ข้อมูล ณ.เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63)