รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.081-523-0656