รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.081-523-0656